Åstrup Sportsrideklub er en forening drevet af frivillige. 

Klubben består af privatryttere med egen hest eller pony og en rideskole. Alle er knyttet til samme forening og vi er alle fælles om at skabe den gode stemning og det dejlige sammenhold. 

 

Vedtægter For Åstrup Sportsrideklub

 

§1

Foreningens navn er Åstrup Sportsrideklub, Forkortelsen ved Dansk Rideforbund er ÅSRK.

§2

Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune

§3

Rideklubben er medlem af Dansk Rideforbund under Danmarks Idræts-Forbund, hvorfor klubben og hvert enkelt medlem er forpligtet til at rette sig efter de to nævnte forbunds til hver tids gældende love, reglementer og bestemmelser, herunder de af de pågældende forbund fastsatte voldgiftsbestemmelser.

§4

Foreningens forma°l er at fremme interessen for ridesporten og at samle medlemmerne til udøvelse af denne idræt, samt at oplære navnlig ungdommen i alt vedrørende hestens brug og pleje.

Ligesom det er i foreningens interesse at afholde undervisning, kurser samt ridekonkurrencer af forskellig art.

§5

Medlemskab

5.1

I klubben optages senior- og juniormedlemmer. En person kan kun optages som juniormedlem til og med det år, hvor den pågældende fylder 18 år.

5.2

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der arbejder imod foreningen. Det ekskluderede medlem kan skriftligt forlange, at eksklusionen bliver prøvet på førstkommende generalforsamling.

5.3

Juniormedlemmer under 18 år er ikke valgbare til bestyrelsen.

5.4

Juniormedlemmer på 16 år har stemmeret. Juniorer under 16 år kan repræsenteres med 1forældrestemme på generalforsamlingen.

5.5

Kun medlemmer kan modtage undervisning.

5.6

Medlemskabet er gældende fra den dato, hvor første medlemskontingent er betalt.

5.7

Såfremt et medlem er i restance i mere end 60 dage, slettes medlemmet og kan kun optages igen, såfremt det skyldige indbetales.

5.8

Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til foreningens bestyrelse. Udmeldelsen skal være bestyrelsen i hænde senest 1 måned før et kontingentår påbegyndes. Et kontingentår løber fra 1. april til 31.marts. Kontingentet opkræves årligt.

5.9

Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastsat omfang, dog max. 2 måneder, til et medlem, der gør sig skyldig i usportslig optræden eller på anden måde opfører sig til skade for klubben. For at denne beslutning skal være gyldig kræves, at mere end halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for karantæne. Medlemmet skal have adgang til at udtale sig over for bestyrelsen inden afstemning finder sted.

Denne afgørelse kan indbringes for distriktets forretningsudvalg inden 8 dage.

Forretningsudvalgets afgørelse er inappellabel. Et evt. forretningsudvalgsmedlem fra den

pågældende klub er inhabil.

5.10

I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem udelukkes

fra foreningen i et nærmere angivet tidsrum over 2 måneder. På generalforsamlingen

afgøres sagen ved skriftlig afstemning og for vedtagelse kræves et flertal p. 2/3 af de

afgivne stemmer. Blanke stemmer tæller som afgivne.

Medlemmet har krav på at være til stede og forsvare sig. Generalforsamlingens

bestemmelse om udelukkelse af medlemmet kan af medlemmet indbringes for Dansk Rideforbunds Diciplinærudvalg inden 4 uger.

5.11

I det af §5 stykke 5.10 omhandlede tilfælde kan generalforsamlingen ligeledes ved skriftlig afstemning, og med et flertal p. 2/3 af de afgivne stemmer, afgøre, at sagen via hovedbestyrelsen indbringes for Dansk Rideforbunds Diciplinærudvalg til afgørelse af, om der tillige skal ske udelukkelse fra andre rideklubber eller evt. indstille til Danmarks Idræts-Forbund, at vedkommende udelukkes fra andre specialforbund under Danmarks

Idræts-Forbund (eksklusion)

§6

Generalforsamlingen

6.1

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og indkaldes af klubbens bestyrelse

6.2

Generalforsamling afholdes inden udgangen af marts

6.3

Forslag til dagsordenen sendes til formanden senest 14 dage før og endelig dagsorden med bilag offentliggøres 8 dage før.

6.4

Alle afgørelser vedtages med simpelt flertal – dog skal vedtægtsændringer besluttes med 2/3 flertal af de afgivne stemmer.

Alle afstemninger afgøres ved håndsoprækning.

Dog skal der være skriftlig afstemning, hvis 3 medlemmer på generalforsamlingen ønsker det samt ved alle kampvalg.

Enhver ændring af lovene skal indberettes til DRF til godkendelse.

6.5

Stemmeret har medlemmer med de i §5 fastsatte begrænsninger samt nye medlemmer, der før generalforsamlingen har betalt kontingent for det pågældende regnskabsår. Et nyt medlem opnår først stemmeret efter 3 måneders medlemskab.

6.6

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1 Valg af dirigent og stemmetællere

2 Bestyrelsens beretning

3 Fremlæggelse af regnskab til godkendelse

4 Indkomne forslag

5 Godkendelse af næste års kontingent og budget

6 Valg af bestyrelse og suppleant

7 Valg af revisor

8 Evt.

6.7